Adatkezelési
tájékoztató

I. Bevezető                                       

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a GDi Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) általános adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait a birtokába jutott, vagy az általa rögzített személyes adatokkal összefüggésben. Jelen Tájékoztatót a GDi Magyarország Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A GDi Magyarország Kft., mint adatkezelő a jelen Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

II. Tájékoztató jogszabályi háttere

Jelen Tájékoztató az alábbi jogszabályok, illetve Európai Uniós kötelező jogi aktusok rendelkezéseinek figyelembe vételével készült:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: )

 III. Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból és jogalapokon kezel

 1. Ajánlatkérés

Amennyiben az érintett a www.gdihu.hu internetes oldalon található email címek bármelyikére, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítése céljából megküldi személyes adatait az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a szerződéses jogviszony létrehozásával összefüggésben kezeli.

Amennyiben az érintettel a szerződéses jogviszony nem jön létre az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat jogos érdeke alapján kezeli tovább – amennyiben nem jár az érintett érdekeinek aránytalan sérelmével – a polgári törvénykönyv rendelkezései alapján az igényérvényesítésre nyitva álló 5 éves általános elévülési határidő elteltéig, amelyet követően az érintettnek Adatkezelő által kezelt személyes adatai véglegesen törlésre kerülnek.

Kivétel ez alól, amikor az Adatkezelő álláspontja szerint a személyes adat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatot a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezeli.

 1. Munkaviszony létrehozása

Amennyiben az érintett a www.gdihu.hu internetes oldalon található email címek bármelyikére, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton az Adatkezelővel történő munkaviszony létesítése céljából megküldi személyes adatait az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a munkaszerződés létrehozásával összefüggésben kezeli.

Amennyiben az érintettel a munkaviszony nem jön létre az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat jogos érdeke alapján kezeli tovább – amennyiben az nem jár az érintett érdekeinek aránytalan sérelmével – a polgári törvénykönyv rendelkezései alapján az igényérvényesítésre nyitva álló 5 éves általános elévülési határidő elteltéig, amelyet követően az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatai véglegesen törlésre kerülnek.

Kivétel ez alól, amikor az Adatkezelő álláspontja szerint a személyes adat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatot a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezeli.

 1. Hírlevelek

Az Adatkezelő szakmai tartalmú és az adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő marketing célú elektronikus hírlevelek (továbbiakban: Hírlevelek) küldésére bárki feliratkozhat. A Hírlevelek küldésére vonatkozó feliratkozás iránti kifejezett kérelmet a https://gdihu.hu/kapcsolat/ oldalon lehet beküldeni vagy az email címre szükséges eljuttatni. A Hírlevelek küldésére vonatkozó kifejezett kérelmet tartalmazó email elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott e-mail címre rendszeres időközönként Hírleveleket küldjön.

Az Adatkezelő az érintettnek a Hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adatkezelés jelen céljának megszűnéséig kezeli.

Az Érintett hozzájárulását az elektronikus levelezési címre küldött emailjében bármikor visszavonhatja, amely esetben az Adatkezelő a Hírlevelek küldése céljából kezelt személyes adatait haladéktalanul véglegesen törli.

Kivétel ez alól, amikor az Adatkezelő álláspontja szerint a személyes adat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatot a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jogos érdeke alapján szintén Hírlevelet küldjön az érintettek részére abban az esetben, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az Adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az Adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. Az érintett ebben az esetben is bármikor kérheti a Hírlevelek részére történő küldésének befejezését az email címre küldött elektronikus levelében.

 1. Egyéb kapcsolatfelvétel

Amennyiben az érintett a  www.gdihu.hu internetes oldalon található email címek bármelyikére, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levelében a jelen Tájékoztatóban nem szerepelő célokból bármilyen jellegű megkeresését küld (továbbiakban: Megkeresés) az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett hozzájárulása az Adatkezelő részére megküldött Megkeresés megküldésével megadottnak tekintendő.

Az Érintett a Megkereséssel összefüggésben megküldött személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.  Az Érintett hozzájárulását az elektronikus levelezési címre küldött emailben, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címére küldött levelében bármikor visszavonhatja, amely esetben az Adatkezelő a Megkeresés során megadott személyes adatokat haladéktalanul véglegesen törli.

Kivétel ez alól, amikor az Adatkezelő álláspontja szerint a személyes adat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatot a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezeli, illetve, ha az Adatkezelő a személyes adatot jogos érdeke alapján kezelheti tovább, amennyiben az nem jár az érintett érdekeinek aránytalan sérelmével (pl. jogi eljárásban, vagy jogi eljárás megindításához szükség lehet rá).

IV. Érintettek jogai
 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő email címen, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintett továbbá bármikor kérheti az Adatkezelőtől az érintettel kapcsolatban tárolt adatok másolatát, és kérheti a tárolt személyes adatok módosítását, aktualizálását vagy törlését. Az érintett kezelt személyes adataihoz történő hozzáférést az Adatkezelő ingyenesen biztosítja, amennyiben jogszabály nem teszi lehetővé az ellentételezés kérését. Ha az érintett a tárolt személyes adatokról másolatot kér az Adatkezelő költségeinek fedezése mértékéig adminisztrációs díjat számol fel, amelyről a másolat készítése előtt minden esetben tájékoztatást nyújt az érintett részére. Amennyiben jogi lehetősége van rá az Adatkezelő a kérés teljesítését meg is tagadhatja.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett az Adatkezelő   email címen, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, pontosítsa, vagy helyesbítse valamely kezelt személyes adatát (például, ha abban változás következett be).

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

 1. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az Érintett az Adatkezelő  email címen, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő csak abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további kezelését lehetővé teszi az Adatkezelő részére, ha azonban nincs olyan jogszabályi lehetőség, amely a személyes adatok további kezelését lehetővé tenné az Adatkezelő számára a törlés iránti kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett az Adatkezelő email címen, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását.

Az Adatkezelő korlátozás esetén csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység ezt követően kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatkezelés korlátozására a következő esetekben van lehetőség:

 • érintett álláspontja szerint adatai nem pontosak;
 • érintett álláspontja szerint az Adatkezelő jogellenesen kezelte személyes adatait, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését;
 • az Adatkezelőnek nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítése, előterjesztése, vagy védelme miatt;

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

    5. Adathordozhatóságához való jog

Az Érintett az Adatkezelő email címén, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül az adathordozhatósághoz való jogával összefüggésben írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy

 • az Adatkezelő az érintett személyes adatait más adatkezelőhöz közvetlenül továbbítsa;
 • a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az érintett megkapja. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat maga az érintett másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Arra is van lehetőség, hogy az érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül az Adatkezelő továbbítsa.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

    6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak a kezelése ellen az Adatkezelő email címén, vagy az Adatkezelő 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet alatti levelezési címén keresztül írásban tiltakozzon, ha az adatkezelésre az alábbi okok valamelyikéből kifolyólag kerül sor:

 • az adatkezelésre az Adatkezelő jogos érdeke alapján került sor;
 • az adatkezeléssel közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványból ered

Az Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőhöz az Adatkezelő válaszát is elektronikus úton teljesíti.

   7. Panasztétel joga:

Az Érintett panaszt tehet az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ).

V. Személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az érintettek adatainak védelméről. Az Adatkezelő Megfelelő intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megakadályozza a kezelt személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és az azokkal való visszaélést.

Az Adatkezelő minden ésszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megvédje a tárolt személyes adatokat a visszaéléstől, az elveszéstől és az illetéktelen hozzáféréstől.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az emailen történő adattovábbítás kockázatot rejt magában függetlenül az Adatkezelő által foganatosított intézkedésektől. Az érintett az adatait kizárólag a saját felelősségére továbbítja emailen keresztül. Az Adatkezelő mindent megtesz az érintett személyes adatainak védelme érdekében, ugyanakkor nem tudja garantálni az emailen továbbított személyes  adat biztonságát, és nem vállal szavatosságot olyan személyes  adat biztonságáért, amelyeket az érintett emailen keresztül továbbít az Adatkezelő felé.

Ha az érintett észleli, vagy feltételezi, hogy az Adatkezelő részére küldött személyes adataival visszaélnek, azok elvesztek, vagy azokhoz valaki illetéktelenül hozzáfér, kérjük, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt az email címen. Az értesítést követően az értesítésben foglaltakat kivizsgáljuk és az ügy körülményeihez képest a legrövidebb időn belül értesítjük az érintettet a szükséges további lépésekről.

VI. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, illetve az érintett személyes adatai alapján profilalkotást.

VII. A személyes adatok továbbítása

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.

Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik személy részére csak jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbítja, vagy abban az esetben erre jogerős bírósági, vagy hatósági határozat kötelezi.

VIII. Google Analytics, Google adwords

Adatkezelő a https://www.gdihu.hu/  internetes oldal működtetése során nem veszi igénybe sem a Google Analytics, sem pedig a Google adwords szolgáltatást.

IX. Adatkezelő és elérhetőségeile

Adatkezelő: GDi Magyarország Kft., székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet; cégjegyzékszám: 01-09-063008; adószám: 10255043-2-41; képviseli: Tóth László ügyvezető; levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 9 emelet; email: , www.gdihu.hu

X. Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztatót bármikor előzetes értesítés nélkül történő módosítására. A Tájékoztató módosításai a https://www.gdihu.hu/ internetes oldalon történő közzététellel lépnek hatályba.